Son Yazılar

Gizlilik Politikası

izzyandferd.com (READSOCCER) kişisel verilerinizin güvenliğine maksimum önemi verir. Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca işlenir ve saklanır.

 1. Kişisel verilerinizin nasıl işlenebileceği

6698 sayılı KVKK kapsamında izzyandferd.com ile paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan, bütün veya kısmi olarak, veri ile ilgili işlem yapılan her türlü işleme tabi tutulabilir. Veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem KVKK’ya göre “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilir.

 1. Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve hukuki sebepleri

Paylaştığınız kişisel veriler,

 • Müşterilerimize sunulan hizmetleri sözleşme ve teknoloji gereksinimleri doğrultusunda sağlamak ve sunulan ürün ve hizmetleri geliştirmek;
 • Kamu güvenliği ve yasal uyuşmazlıklar ile ilgili olarak talep üzerine ve yasal zorunluluklar doğrultusunda bilgileri savcılıklara, mahkemelere ve ilgili resmi kurumlara iletmek;
 • Üyelerimize çeşitli imkanlar sunmak veya bu imkanları yasal çerçeve içinde kişiler veya organizasyonlarla paylaşmak;
 • Reklam tercihlerini analiz etmek;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil düzenlemelere göre işlenir.

 1. Kişisel verilerinizin hangi kişilere aktarılabileceği hakkında bilgi

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda izzyandferd.com ile paylaştığınız kişisel veriler, kişilere/organizasyonlara aktarılabilir; ana hissedarlarımız, paydaşlarımız, reklam verenler, doğrudan veya dolaylı olarak iştirakler, yurt içi/ yurt dışı grup şirketleri; özellikle izzyandferd.com sisteminde yer alan ve bununla sınırlı olmayan, sunduğumuz hizmetlerle ilgili kişiler ve organizasyonlar, işbirliği yaptığımız ve sözleşme ilişkisi bulunanlar, partner programı ortakları, yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlar ve diğer üçüncü taraflar.

 1. Kişisel verilerinizin nasıl toplandığı

Kişisel verileriniz,

 • izzyandferd.com web sitesindeki formlar ve mobil uygulamalar aracılığıyla adınız, adresiniz, telefon numaranız, iş veya kişisel e-posta adresiniz gibi bilgilerle toplandığında; kullanıcı adı ve şifresi, kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen sayfalardaki tercihler, işlemlerin IP protokoller, çerez verileri, navigasyon süresi ve detayları, konum verileri;
 • izzyandferd.com ile iş ilişkisine giren, başvuruda bulunan, teklif veren kişiler tarafından, fiziksel veya sanal olarak, yüz yüze veya uzaktan, sözlü veya yazılı veya elektronik olarak kartvizitler, özgeçmişler (CV’ler), teklifler ve benzer şekillerde paylaşılır;
 • Ayrıca, (mikro) web sitelerinden, bloglardan, yarışmalardan, anketlerden, oyunlardan, kampanyalardan ve benzerlerinden veriler toplanabilir; e-postaların okunma veya tıklanma verileri, halka açık veritabanlarından sağlanan bilgiler, halka açık profiller ve sosyal platformlardan (Facebook, Twitter, Google, Instagram, Snapchat vb.) toplanabilir ve işlenebilir.
 1. KVKK yürürlüğe girmeden önce toplanan kişisel verileriniz

izzyandferd.com, 15 Haziran 2022 tarihinden önce kurulmadığı için bu tarihten önce depolanan kişisel veriler bulunmamaktadır.

 1. Kişisel verilerinizin transferi

Bahsedilen yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak ve sözleşme amacına uygun olarak, yurtdışında bulunan ve veri koruma açısından akredite edilmiş hizmet sağlayıcılara aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz;

 • Ürün ve hizmetlerin sağlanması ve reklamının yapılması için işbirliği yaptığımız partner şirketlere aktarılabilir;
 • Acil durumlarda konumunuzu belirleyebilecek yetkili makamlara iletilmiş olabilir;
 • Belirli mercilere, mahkemelere ve icra yetkililerine ve diğer yetkili devlet kurumlarına kişisel veri talep etme yetkisi olan kurumlara iletilebilir;
 • izzyandferd.com ile ticari ilişkisi bulunan ve telefon numaranıza sahip olan kuruluşlara aktarılabillir;

ihtiyaç duyulduğunda aktarılabilecektir.

 1. Kişisel verilerinizin saklanması ve korunması

izzyandferd.com, kişisel verilerinizin bulunduğu sistemleri ve veritabanlarını KVKK’nın 12. maddesi uyarınca korumak, yetkisiz kişilerin erişimini engellemek ve yazılım önlemleri alarak, verilerin depolanmasını garanti altına almak için hatılama, şifreleme, işlemlerin loglanması, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla yükümlüdür. Başka kişilerin yasaya aykırı yollarla kişisel verilerinize erişildiği tespit edildiğinde, bu durum derhal yasal düzenlemelere göre Kişisel Verileri Koruma Kuruluna bildirilecektir.

 1. Kişisel verilerinizin güncellik ve doğrulukları

6698 sayılı KVKK’nın 4. maddesine göre izzyandferd.com, kişisel verilerinizi doğru ve güncel tutma yükümlülüğündedir. Bu nedenle, üyelerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşmaları veya web sitesinde/mobil uygulamada güncellemeleri gerekmektedir ki izzyandferd.com yasal yükümlülüklerini yerine getirebilsin.

 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre veri sahibinin hakları

7 Ekim 2016 tarihli 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine göre, bu tarihten sonra veri sahibine aşağıdaki haklar tanınmaktadır:

 • Veri sahibi, veri sorumlusu izzyandferd.com’a başvurarak kişisel bilgileri hakkında bilgi talep edebilir;
 • Kişisel bilgilerinin işlenip işlenmediğini öğrenebilir;
 • Eğer kişisel veriler işlenmişse, bu konuda bilgi talep edebilir;
 • Veri işlemenin amacını ve kullanım amaçlarını öğrenebilir;
 • Yerli veya yabancı üçüncü kişilere kişisel bilgilerin aktarılıp aktarılmadığını öğrenebilir;
 • Eğer kişisel veriler eksik veya yanlış işlenmişse, düzeltme isteme hakkına sahiptir;
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinin şartlarına uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkına sahiptir;
 • Eğer kişisel veriler düzeltilirse, silinirse veya yok edilirse, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü tarafların bilgilendirilmesini talep edebilir;
 • Sadece otomatik sistemler ile analiz edilen verilerin, kişi açısından aleyhe bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme hakkına sahiptir;
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesinden zarar görülmesi durumunda zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.
 1. İletişim ve başvuru yöntemi

Yasal dayanağın oluştuğu zaman izzyandferd.com tarafından atanan bir veri koruma görevlisi, veri sorumluları ve bu belgenin yayınlandığı web sitesinde duyurulur. Veri sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini [email protected] adresine iletebilirler. izzyandferd.com, gerekçeleri dikkate alarak ve en fazla 30 gün içinde cevap vermek şartıyla taleplere yazılı veya dijital olarak olumlu/olumsuz cevap verebilir. Talepler genelde ücretsiz olarak işleme alınmalıdır. Ancak işleme konması için maliyetler oluşursa, izzyandferd.com’un bu maliyetleri talep etme hakkı saklıdır. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenir. Kişisel verilerinizi web sitelerimizde, uygulamalarımızda ve diğer kanallarda paylaşarak, bu kanunlarla belirlenen haklarınızdan faydalanmadan önce izzyandferd.com’a başvuracağınızı kabul ettiğinizi belirtirsiniz.

Bu sözleşme en son 27.05.2024 tarihinde güncellenmiştir.